តម្លៃសំបុត្រសាខា​សម័យសឃ្វែរ
SAMAI SQUARE TICKET PRICE
ប្រភេទសំបុត្រ ថ្ងៃ ធម្មតា (ចន្ទ័-សុក្រ) | (Mon-Fri) ថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យ | (Sat-Sun&Public Holiday) Additional
Children Adult Children Adult
2D $2.00 $3.00 $2.00 $3.50 None
3D $2.50 $3.50 $2.50 $4.00 None
2D VIP $8.00 $9.00 GET
+ 1 (Coke or Water)
+ 1 Popcorn(R)
3D VIP $9.00 $10.00
2D VIP COUPLE $15.00 (2 Seats) $16.00 (2 Seats) GET
+ 2 (Coke or Water)
+ 1 Popcorn(L)
3D VIP COUPLE $16.00 (2 Seats) $17.00 (2 Seats)
សាខាទួលគោក (SAMAI SQUARE)
អាសយដ្នាន: ផ្លូវលេខ ៣៣៧(ផ្លូវមុខ) / ៣១៧(ផ្លូវក្រោយ) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
Address: St. 337/317 Sangkat Beongkok II, Khan Toulkork, Phnom Penh
ចាប់បើកពីម៉ោង/Operation Hours: 8:00AM - Mid Night
Mobile: 081 93 17 17
Number of Hall: 05 Halls
Hall 01 - Truemoney Hall
264
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ ងាយស្រួលដាក់ជើងនិងចេញចូល។
Hall 02 - Premium Hall
108
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ កៅអីទន់ល្មើយដែលមានផាសុខភាព។
 
Hall 03 - Premium Hall
95
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ កៅអីទន់ល្មើយដែលមានផាសុខភាព។
Hall 04 - VIP Hall
60
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអាចបត់គេងសណ្តូកជើងបាន មានកន្លែងសាកថ្មទូស័ព្ទ និងមានអាហារភេជ្ជ:រួមបញ្ចូលតម្លៃសំបត្រស្រាប់។
Hall 05 - VIP COUPLE
44
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស អង្គុយដាច់ៗគ្នាមួយគូរ មួយគូរ ជាមួយងកៅអីអាចបត់គេងសណ្តូកជើងបាន មានកន្លែងសាកថ្មទូស័ព្ទ និងមានអាហារភេជ្ជ:រួមបញ្ចូលតម្លៃសំបត្រស្រាប់។
តម្លៃសំបុត្រសាខា​ចោមចៅ
CHOAM CHAO ( TL Sky Mall ) TICKET PRICE
ប្រភេទសំបុត្រ ថ្ងៃ ធម្មតា (ចន្ទ័-សុក្រ) | (Mon-Fri) ថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យ | (Sat-Sun&Public Holiday) Additional
Children Adult Children Adult
2D $2.00 $3.00 $2.00 $3.50 None
3D $2.50 $3.50 $2.50 $4.00 None
COUPLE 2D $5.00 (2 Seats) $6.00 (2 Seats) None
COUPLE 3D $6.00 (2 Seats) $7.00 (2 Seats)
សាខាចោមចៅ (TL SKY MALL)
អាសយដ្នាន: ភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Address: Prey Pring Khang Tbong, Sangkat Cham Chao, Khan Por Sen Chey, Phnom Pneh
ចាប់បើកពីម៉ោង/Operation Hours: 8:00AM - Mid Night
Mobile: 081 93 17 17
Number of Hall: 04 Halls
Hall 01
136
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ ងាយស្រួលដាក់ជើងនិងចេញចូល។
Hall 02
136
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ ងាយស្រួលដាក់ជើងនិងចេញចូល។
 
Hall 03 - Truemoney Hall
140
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ កៅអីទន់ល្មើយដែលមានផាសុខភាព។
Hall 04
140
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអាចបត់ គេងសណ្តូកជើងបាន មានកន្លែងសាកថ្មទូស័ព្ទ និងមានអាហារភេជ្ជ:រួមបញ្ចូលតម្លៃសំបត្រស្រាប់។
តម្លៃសំបុត្រសាខាបុរីមានភ្នំពេញ
BOREY VIMEAN PHNOM PENH (Atrium Mall) TICKET PRICE
ប្រភេទសំបុត្រ ថ្ងៃ ធម្មតា (ចន្ទ័-សុក្រ) | (Mon-Fri) ថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យ | (Sat-Sun&Public Holiday) Additional
Children Adult Children Adult
2D $2.00 $3.00 $2.00 $3.50 None
3D $2.50 $3.50 $2.50 $4.00 None
2D ATMOS $2.50 $3.00 $2.50 $3.50 None
3D ATMOS $3.00 $3.50 $3.00 $4.00 None
2D COUPLE $5.00 (2 Seats) $6.00 (2 Seats) None
3D COUPLE $6.00 (2 Seats) $7.00 (2 Seats)
2D VIP $6.00 $7.00 GET
+ 1 (Coke or Water)
3D VIP $7.00 $8.00
សាខាបុរីមានភ្នំពេញ (ATRIUM MALL)
អាសយដ្នាន: បុរីវិមានភ្នំពេញ​ អេត្រៀមម៉ល​ ជាន់តី៣ ទី៤ រាជធានីភ្នំពេញ
Address: Borey Vimean Phnom PenhAtrium Mall (3Floor and 4Floor),
#83C, Street 350A Sangkat Chrang Chamres 1, Khan Russey Keo, Phnom Penh
ចាប់បើកពីម៉ោង/Operation Hours: 8:00AM - Mid Night
Mobile: 081 93 17 17
Number of Hall: 05 Halls
Hall 01 - Atmos Hall
192
កៅអី
Seats
Dolby ATMOS Sound system ជាប្រភេទសំលេង 3D ធ្វើអោយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ ដូចកំពុងស្តិតក្នុងរឿងពិតៗ។
Hall 02
134
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ ងាយស្រួលដាក់ជើងនិងចេញចូល។
 
Hall 03 - VIP Hall
32
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអាចបត់គេងសណ្តូកជើងបាន មានកន្លែងសាកថ្មទូស័ព្ទ និងមានអាហារភេជ្ជ:រួមបញ្ចូលតម្លៃសំបត្រ
Hall 04 - Premium Hall
36
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ កៅអីទន់ល្មើយដែលមានផាសុខភាព។
 
Hall 05 - COUPLE Hall
50
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអង្គុយដាច់ៗគ្នាមួយគូរ មួយគូរ ជាមួយងកៅអីទន់ងាយស្រួលអង្គុយ។
តម្លៃសំបុត្រសាខាសុវណ្ណា
SOVANNA TICKET PRICE
ប្រភេទសំបុត្រ ថ្ងៃ ធម្មតា (ចន្ទ័-សុក្រ) | (Mon-Fri) ថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យ | (Sat-Sun&Public Holiday) Additional
Children Adult Children Adult
2D $2.00 $3.00 $2.00 $3.50 None
3D $2.50 $3.50 $2.50 $4.00 None
2D ATMOS $2.50 $3.00 $2.50 $3.50 None
3D ATMOS $3.00 $3.50 $3.00 $4.00 None
2D COUPLE $5.00 (2 Seats) $6.00 (2 Seats) None
3D COUPLE $6.00 (2 Seats) $7.00 (2 Seats)
2D VIP $8.00 $9.00 GET
+ 1 (Coke or Water)
3D VIP $9.00 $10.00
សាខាសុវណ្ណា (SOVANNA MALL)
អាសយដ្នាន: ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា ជាន់ទី៤​ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Address: Sovanna Shopping Center (4th Floor), Sangkat Tomnup Teuk,
Khan Chamkamorn, Phnom Penh
ចាប់បើកពីម៉ោង/Operation Hours: 8:00AM - Mid Night
Mobile: 081 93 17 17
Number of Hall: 05 Halls
Hall 01 - Atmos Hall
299
កៅអី
Seats
Dolby ATMOS Sound system ជាប្រភេទសំលេង 3D ធ្វើអោយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ ដូចកំពុងស្តិតក្នុងរឿងពិតៗ។
Hall 02
144
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ ងាយស្រួលដាក់ជើងនិងចេញចូល។
 
Hall 03
131
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស សាលធំ និងមានគំលាត ពីជួរនិមួយៗទូលាយ កៅអីទន់ល្មើយដែលមានផាសុខភាព។
Hall 04 - VIP Hall
44
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអាចបត់គេងសណ្តូកជើងបាន មានកន្លែង សាកថ្មទូស័ព្ទ និងមានអាហារភេជ្ជ:រួមបញ្ចូលតម្លៃសំបត្រស្រាប់។
Hall 05 - COUPLE Hall
44
កៅអី
Seats
លក្ខណ:ពិសេស កៅអីអង្គុយដាច់ៗគ្នាមួយគូរ មួយគូរ ជាមួយងកៅអីទន់ងាយស្រួលអង្គុយ។