ភាពយន្តបញ្ចាំងថ្ងៃនេះ | Movie Showtime
 
Take Point/ លេណដ្ឋាន  ( 2D ) • NC15 • 2 Hr 5 Min
Action • English
Take Point (Original Version)  ( 2D ) • NC15 • 2 Hr 5 Min
Action • English
Sovanna Mall
Atrium Mall
Green Book  ( 2D ) • G • 2 Hr 10 Min
Other • Khmer
ALITA: Battle Angel  ( 3D ATMOS ) • NC15 • 2 Hr 2 Min
Action • Khmer
Virals/ រូបថតខ្មោច  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 21 Min
Horror • N/A
Happy Death Day 2U  ( 2D ) • G • 1 Hr 40 Min
Thriller • Khmer
More than Blue/ ស្នេហ៍នេះដើម្បីតែអូន  ( 2D ) • G • 1 Hr 45 Min
Romance • N/A
The Prodigy/ ក្មេងកំណាច  ( 2D ) • R18 • 1 Hr 32 Min
Other • Khmer
Sovanna Mall
Norah/ នោរ៉ា  ( 2D ) • G • 1 Hr 40 Min
Romance • N/A
Sovanna Mall
Atrium Mall
អង្រឹង  ( 2D ) • G • 1 Hr 31 Min
Horror • N/A
Sovanna Mall
Atrium Mall
The Knight Of Shadows/ អ្នកប្រមាញ់ឆ្លងភព  ( 2D ) • G • 1 Hr 49 Min
Fantasy • English -官话
Sovanna Mall
Atrium Mall
Homestay/ Homestay: រូបកាយបណ្ដោះអាសន្ន  ( 2D ) • G • 2 Hr 17 Min
Fantasy • N/A
Sovanna Mall
  Filling Fast Reservation
*A: Atmos Hall
*C: Couple Hall
*P: Premium Hall
*V: VIP Hall
*N: Normal Hall