ម៉ោងបញ្ចាំង | Movie Showing
 
NAKEE 2/ ព្រះម៉ែនាគរាជ ២  ( 2D ) • G • 1 Hr 36 Min
Drama • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
ព្រាយ  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 35 Min
Horror • Khmer/ NA
Spider-man: Into Spider-Verse /មនុស្សពីងពាងចក្រវាលថ្មី  ( 3D ATMOS ) • G • 1 Hr 57 Min
Action • English/ KH Sub
The Tag-Along: Devil Fish / ព្រលឹងសណ្ឋិត  ( 2D ) • R18 • 1 Hr 55 Min
Horror • Mandarin/ Original Version, EN Sub
Ice Man 2/ បុរសទឹកកកទម្លុះពេលវេលា  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 28 Min
Action • Mandarin / និយាយភាសាខ្មែរ
Creed 2  ( 2D ) • NC15 • 2 Hr 13 Min
Horror • English/ KH Sub
Mortal Engines/ សមរភូមិពិឃាត  ( 3D ATMOS ) • NC15 • 2 Hr 9 Min
Adventure • English/ KH Sub
Bike Man/ ម៉ូតូឌុបបះសក់  ( 2D ) • G • 1 Hr 46 Min
Other • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
Sovanna Mall
Atrium Mall
ASIH/ ខ្មោចបំពេរកូន  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 17 Min
Horror • Indonesian /និយាយភាសាខ្មែរ
Sovanna Mall
Robin Hood/ មហាចោរចិត្តជា  ( 2D ) • R18 • 1 Hr 57 Min
Action • English/ KH Sub
Sovanna Mall
Atrium Mall
*A: Atmos Hall
*C: Couple Hall
*P: Premium Hall
*V: VIP Hall
*N: Normal Hall