ភាពយន្តបញ្ចាំងថ្ងៃនេះ | Movie Showtime
 
How To Train Your Dragon: The Hidden World  ( 3D ) • G • 1 Hr 45 Min
Adventure • EN/ KH Sub
Master Z: IP Man Legacy/ កំពូលក្បាច់គុណចាងធានជឺ  ( 2D ) • R18 • 1 Hr 48 Min
Action • Mandarin/ EN,KH Sub
Oh My Ghost 6/ ខ្មោចត្រឡោកបែក (វគ្គបញ្ចប់)  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 49 Min
Comedy • Thai/ និយាយភាសាខ្មែរ
The Escape Room/ រកតម្រុយ ឬ ចាំស្លាប់  ( 2D ) • NC15 • 1 Hr 40 Min
Thriller • EN/ KH Sub
Still/Born  ( 2D ) • G • 1 Hr 27 Min
Horror • EN/ និយាយភាសាខ្មែរ
Sovanna Mall
Atrium Mall
ចិញ្ចៀន  ( 2D ) • G • 1 Hr 30 Min
Comedy • Khmer/ NA
The Wrath / បណ្តាសាខ្មោចស្រី  ( 2D ) • R18 • 1 Hr 35 Min
Horror • KR/ និយាយភាសាខ្មែរ
Sovanna Mall
Atrium Mall
BumbleBee  ( 3D ) • G • 1 Hr 54 Min
Action • English/ KH Sub
Aquaman/ ក្សត្រាមហាសាគរ  ( 3D ATMOS ) • G • 2 Hr 23 Min
Action • English/ KH Sub
Sovanna Mall
  Filling Fast Reservation
*A: Atmos Hall
*C: Couple Hall
*P: Premium Hall
*V: VIP Hall
*N: Normal Hall