មកដល់ឆាប់ៗនេះ | Coming Soon

Midnight Sun

Run Time : 1 Hrs 32 Min
Release Date : 29 / 3 / 2018
Genre : Romance, Drama

King Selfie (កំពូលអ្នកថតសែលហ្វី)

Run Time : 2 Hrs 0 Min
Release Date : 29 / 3 / 2018
Genre : Adventure

Ghost Net / ​​​វិញ្ញាណ​​ចងពៀរ

Run Time : 1 Hrs 38 Min
Release Date : 29 / 3 / 2018
Genre : Adventure

Ready Player One

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 30 / 3 / 2018
Genre : Action, Adventure, Science Fiction

Ready Player One_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 30 / 3 / 2018
Genre : Adventure

A Quiet Place

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 5 / 4 / 2018
Genre : Drama, Adventure, Adventure

7 Days in Entebbe

Run Time : 1 Hrs 46 Min
Release Date : 5 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Operation Red Sea

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 6 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Blockers

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 6 / 4 / 2018
Genre : Adventure

A Stranger: Pray at night

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 12 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Boonie Bears: The Big Shrink

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Rampage

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Incident in a Ghostland

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 16 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Avenger: Infinity Wars

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 26 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Avenger: Infinity Wars_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 26 / 4 / 2018
Genre : Adventure

God Particle

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 28 / 4 / 2018
Genre : Adventure

Heartbeat (ចង្វាក់បេះដូង)

Run Time : 1 Hrs 21 Min
Release Date : 3 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Gonjiam: Haunted Asylum

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 10 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Plov Moronak (ផ្លូវមរណៈ)

Run Time : 1 Hrs 21 Min
Release Date : 10 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Love, Simon

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 11 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Deadpool 2_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 17 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Deadpool 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 17 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Han Solo Star Wars

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 24 / 5 / 2018
Genre : Adventure

Khun Pan 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 1 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Jurrasic World: Fall Kingdom

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 7 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Jurrassic World: Fall Kingdom_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 7 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Oceans 8

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 8 / 6 / 2018
Genre : Adventure

The Incredible 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 14 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Tag

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 15 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Action Point

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Brother & Sister

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 6 / 2018
Genre : Adventure

Sicario 2: Soldado

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 28 / 6 / 2018
Genre : Adventure

The Purge: The Island

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 4 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Ant-man and the wasp

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 5 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Hotel Transilvania 3: Monster Holiday

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 12 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Skyscrapper

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Skyscrapper_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 7 / 2018
Genre : Adventure

The Equailizer 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 19 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Mamma Mia: Here we go again

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 20 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Sisters

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 26 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Teen Titans Go! to the movies

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 27 / 7 / 2018
Genre : Adventure

Mission: Impossible 6

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 27 / 7 / 2018
Genre : Adventure

The Darkest Mind

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 2 / 8 / 2018
Genre : Adventure

Christopher Robin (Untitle Disney Fairy Tale)

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 2 / 8 / 2018
Genre : Adventure, Drama

Meg

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 10 / 8 / 2018
Genre : Action

Scarface

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 10 / 8 / 2018
Genre : Adventure

Crazy Rich Asian

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 17 / 8 / 2018
Genre : Adventure

Slenderman

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 27 / 8 / 2018
Genre : Adventure

The Nun

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 7 / 9 / 2018
Genre : Adventure

The Predator

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 9 / 2018
Genre : Adventure

The Predator_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 9 / 2018
Genre : Adventure

Alpha

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 14 / 9 / 2018
Genre : Action, Drama, Thriller

Robin Hood

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 9 / 2018
Genre : Adventure

A Horse with a clock in its walls

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 9 / 2018
Genre : Adventure

Smallfoot

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 28 / 9 / 2018
Genre : Adventure

Night School

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 28 / 9 / 2018
Genre : Adventure

VENOM

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 4 / 10 / 2018
Genre : Adventure

VENOM_ATMOS

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 4 / 10 / 2018
Genre : Adventure

A Star is Born

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 5 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Jonny English 3

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 8 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Bad times at the El Royale

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 11 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Goosebump Horrorland

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 12 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Halloween

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 19 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Mowgli

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 19 / 10 / 2018
Genre : Adventure

Overlord

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 25 / 10 / 2018
Genre : Adventure

X-Men: Dark Phoenix

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 1 / 11 / 2018
Genre : Adventure

The Nutcracker and the Four Realms

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 2 / 11 / 2018
Genre : Action, Fantasy

The Grinch

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 8 / 11 / 2018
Genre : Adventure

The girl in the spider web

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 9 / 11 / 2018
Genre : Adventure

Widows

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 15 / 11 / 2018
Genre : Adventure

Fantastic beast and the crimes of Grindelwald

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 16 / 11 / 2018
Genre : Adventure

Creed 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 11 / 2018
Genre : Adventure

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 11 / 2018
Genre : Animation, Science Fiction

Spider-man: Into Spider-Verse

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 13 / 12 / 2018
Genre : Adventure

Mortal Engines

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 14 / 12 / 2018
Genre : Adventure

Alita: Battle Angel

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 20 / 12 / 2018
Genre : Animation, Action

Bumblebee

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 20 / 12 / 2018
Genre : Adventure

Aquaman

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 21 / 12 / 2018
Genre : Action

Bohemian Rhapsody

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 25 / 12 / 2018
Genre : Adventure

Mary Poppins Returns

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 25 / 12 / 2018
Genre : Fantasy, Musical

Holmes & Watson

Run Time : 0 Hrs 0 Min
Release Date : 27 / 12 / 2018
Genre : Adventure
Back